Algemene Voorwaarden

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) waaronder we elk van onze producten (genaamd “Product”) die op onze website www.opi-shop.be vermeld staan aan u leveren. Gelieve deze Algemene Voorwaarden grondig te lezen vooraleer Producten via de website te bestellen. Door één van onze Producten te bestellen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. We raden u aan om voor toekomstig gebruik een kopie af te drukken van de Algemene Voorwaarden.


Voor eventuele klachten met betrekking tot een online transactie of meer informatie over de mogelijkheden om geschillen buitengerechtelijk te regelen, kan u terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr/


Artikel 1 – Ondernemingsgegevens

OPI BELUX

BVBA Franis - Art Nail Academy

Pl. Peter Benoit 15E/F

1120 Brussels

Telefoonnummer: +32(0)22682477 (maandag-donderdag: 9u30-12u30/ 13u-18u)

E-mailadres: info@opi-belgium.be

BTW N°: BE 0427.273.320

RPR:

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt;
Hierna OPI Belux genoemd


2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of in naam van een bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met OPI Belux;
Hierna de Klant genoemd


3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door OPI Belux georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en OPI Belux gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


7. Dag: kalenderdag;


8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of OPI Belux in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OPI Belux en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen OPI Belux en de Klant.

Artikel 4 –Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OPI Belux niet. OPI Belux is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. OPI Belux is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door OPI Belux. OPI Belux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 5 –Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de OPI Belux onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6- Herroepingsrecht bij levering van producten

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij OPI Belux.

Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Omwille van hygiënische redenen mogen de producten nooit geopend worden of gebruikt worden indien de Klant beroep wil doen op het herroepingsrecht. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan OPI Belux retourneren, conform de door OPI Belux verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant OPI Belux via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde (zie onderstaand) modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

“Modelformulier voor herroeping”

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan OPI Belux, Pl. Peter Benoit 15E/F, 1120 Brussel, België, Tel: +32(0)474802322, e-mail: info@opi-belgium.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen Klant(en)

— Adres Klant(en)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden alvorens de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan OPI Belux heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan OPI Belux, Pl. Peter Benoit 15E/F, 1120 Brussel, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien kalenderdagen is verstreken.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal OPI Belux dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. OPI Belux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de transactie heeft verricht. OPI Belux mag wachten met de terugbetaling tot wanneer OPI Belux de goederen heeft teruggekregen of de Klant kan aantonen dat de goederen zijn teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door OPI Belux alleen worden uitgesloten indien OPI Belux dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

1. die door OPI Belux tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

2. die verzegeld zijn en/of niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is;

3. die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop OPI Belux geen invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

De in de orderbevestiging vermelde prijs is de definitieve prijs, uitgedrukt in euro’s, inclusief alle belastingen tegen het wettelijk geldende tarief. De leveringskosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

OPI Belux staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door OPI Belux als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van OPI Belux jegens OPI Belux kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De leveringsprocedure, leveringstermijn en leveringskosten kunnen geconsulteerd worden onder de rubriek “levering”.

OPI Belux zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het OPI Belux kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal OPI Belux geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal OPI Belux het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij OPI Belux, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. “Bezorging” wordt hierbij gelijk gesteld met “het fysieke inbezitstellen van de consument”.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg.

De levering gebeurt via de externe koeriersbedrijven DPD en Bpost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan OPI Belux.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door OPI Belux was geboden.

Artikel 12 - Betaling

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling gebeurt altijd geheel vooraf verzending via paypal.

Artikel 13– Klachtenregeling

OPI Belux hecht veel waarde aan de tevredenheid van zijn klanten. De Klant kan dus op elk moment contact opnemen met OPI Belux door gebruik te maken van de contactgegevens in Artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden of onder de rubriek “klantendienst”. OPI Belux zal zijn best doen om het verzoek van de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk in behandeling te nemen en zal contact met de Klant opnemen bij ontvangst van elke relevante vraag of klacht. In gevallen die betrekking hebben op de garantie dient de fabrikant er vaak bij betrokken te worden, waardoor het iets langer kan duren om verzoeken of klachten af te handelen. OPI Belux beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Bij OPI Belux ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door OPI Belux binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De Klant kan de afhandeling van zijn klacht bespoedigen door het onderwerp daarvan zo accuraat mogelijk te beschrijven en door OPI Belux, waar van toepassing, een kopie van de Bestelling of op zijn minst het bestelnummer in de Bevestiging van Bestelling toe te sturen. Mocht de Klant binnen een termijn van 5 werkdagen nog geen reactie van OPI Belux hebben ontvangen, raadt OPI Belux de Klant aan opnieuw contact op te nemen. Het kan gebeuren dat e-mails door anti-spamfilters geblokkeerd worden en OPI Belux niet bereiken, of dat correspondentie die de Klant werd toegestuurd door OPI Belux de Klant niet bereikt.

Artikel 14 - Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, OPI Belux, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en of marketingdoeleinden.

OPI Belux behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, OPI Belux heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant.

Artikel 15 – Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de Klant zijn computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit doen via de instellingen van zijn browser (via de helpfunctie). Hierbij dient wel rekening gehouden te worden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de website van OPI Belux, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 16 – Aantasting geldigheid, niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Artikel 17 - Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Site (en eventuele niet-contractuele relaties die hieruit voortvloeien) worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, bent u onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van een Belgische rechtbank in Brussel.